Skip to main content

NOVUS, de Partner fir Äer Renovatiouns-Aarbëchten

Energetësch Sanéierung

14 mai 2023

NOVUS stellt Iech haut e Projet viir, deen zesummen mam Architektur-Büro WeB an mam Energieberoder CONVEX geplangt an ausgeféiert gin ass.

Niewt engem kompletten Ubau aus Holz, ass och eng energetësch Sanéierung vum Gebäi, mat der Isolatioun vun der Fassad, souwéi dem Ersetzen vun den Fënsteren gemaach gin.

Zousätzlëch sin och déi komplett Aletouren ernéiert gin.

Mir soën eisen kompetenten Partner Merci fir déi gudd Zesummenaarbëcht:

- Charpente THERRES fir den Holzbau

- Toitures PICK succ. HUYNEN fir d'Oofdichtungen an den Flaachdaach

- GIRST & SCHNEIDER fir d'Schlässeraarbëchten

- HUSSTEC fir d'Elektrësch

- GABBANA fir Sanitär an Heizung